Vergroeningsprojecten

Hoe gaan we in de toekomst gezond leven in een verdichte stad? Het begint bij het koppelen van functies waardoor we een stad van de nabijheid kunnen creëren, zoals ook wordt gesuggereerd in de 15 minuten stad of zelfs de 1 minuutstad. Hier kan mobiliteit binnen de stad veel meer worden ingezet op deelmobiliteit, openbaar vervoer en langzaam verkeer. We zetten in op het terugbrengen van het straatgevoel, de leefbaarheid van de straten vergroten en de straten zien als sociale plek in plaats van een plek waar het alleen maar gaat om zo snel mogelijk van A naar B te komen.

Daarnaast is het enorm belangrijk voor de steden om met klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en biodiversiteit aan de slag te gaan. De economische impact van de klimaatveranderingen begint steeds groter te worden en daar komt de biodiversiteitscrisis nog bovenop. Nederland moet volgens de afspraken uit de COP15 in Montreal voor 2030 30% beschermd natuurgebied realiseren. Dit moet in principe als echte natuurgebieden worden gerealiseerd, maar juist in ons kleine Nederland is de druk op de ruimte al erg hoog. Van verschillende kanten hoor je dan ook de oproep om ook het stedelijk gebied zoals wijken, gebouwen (gevels en daken) en tuinen te vergroenen. Door groennetwerken aan te leggen kunnen steden de natuurgebieden ondersteunen. Het mooie hiervan is dat het perfect aansluit bij het verbeteren van de leefbaarheid van onze straten. Hier gaan leefbaarheid en biodiversiteit dus hand in hand, want ook voor de biodiversiteit zijn fysieke netwerken  uitermate belangrijk. Laten onze straten dat net al zijn! Door ze te vergroenen kunnen ze extra functies gaan vervullen.

Groen is een antwoord op heel veel van onze hedendaagse problemen en moeten we dan ook niet meer zien als kostenpost, maar als winst. Zie hieronder een grafisch schema waarin te zien is waar groen een positieve bijdrage aan kan leveren. Neem voor het volledig overzicht contact met ons op.

Hoe kunnen we u helpen vergroenen?

Naast het schrijven van groenvisies en groenbeheerplannen werken wij ook samen met gemeenten om te kijken hoe we anders tegen groen moeten gaan aankijken om de effecten van klimaatverandering op te vangen en om biodiversiteit te stimuleren. Door middel van masterclasses of lezingen kunnen we binnen de gemeentelijke organisatie een zaadje planten om de voordelen van groen in de dagelijkse gang van zaken mee te gaan nemen. We vergroten het bewustwordingsgevoel zowel bij de beleidsmakers als bij de beheerders.

Groene beheerinstrumenten

Zo hebben wij een beeldkwaliteitsmaatlat ontwikkeld om op een andere manier naar groen te kijken en juist biodiversiteit en klimaatadaptatie te stimuleren. De huidige bestaande beeldkwaliteitsmaatlatten voor groen zetten alleen in op schoon, heel en veilig. Deze manier werkt averechts als we het hebben over wat goed is voor biodiversiteit. Het is dus essentieel dat we binnen het beheer anders gaan kijken naar de natuurlijke waarden binnen het stedelijk gebied en hoe we dit kunnen stimuleren. Door ecologisch beheer daarnaast financieel uit te werken kunnen we u duidelijk laten zien wat er kan gebeuren binnen het huidige budget en wat er eventueel nog mist om klimaatadaptatie, gezondheid en biodiversiteit als pijler uit te bouwen binnen de openbare ruimte van de gemeente.

Beeldkwaliteitsmaatlat om biodiversiteit en klimaatadaptatie te stimuleren

Goed groen op de juiste plek

Verder kijken we naar ‘goed groen op de juiste plek’ om daadwerkelijk met het vergroenen van de binnensteden te kunnen beginnen. De vraag die wij onszelf stellen bij het opzetten van vergroeningsplannen voor gemeenten is: ‘Wat is goed groen hier’? Iedere plek binnen de stad is anders; met andere functies,  condities en  wensen. Je kunt dus niet overal op dezelfde manier vergroenen. Hiervoor hebben wij kaarten opgezet met lenzen en aandachtspunten.

Speelkaarten die je per plek kunt selecteren waaraan in een later stadium potentiële maatregelen hangen

Door een maatregelen-moodboard op te bouwen  kun je heel gericht samen een plek analyseren en van een plan van eisen voor vergroening voorzien. Samen met bewoners, experts van de gemeenten en ondernemers kijken we dus naar de bestaande ruimte en functies die zich daar moeten afspelen, selecteren we de kaarten en koppelen we vergroeningsmaatregelen aan die plek. Zo ontstaat een potentiële vergroeningskaart waarop we stapsgewijs kunnen beginnen met het toevoegen van het juiste groen in de stad. Waarbij méér groen niet ter discussie staat, maar wel welk groen, op welke manier en waar.

MijnWijkplan / Mijn Wijk Groen

Belangrijk hierbij is het participatieproces van bewoners. Bewoners die weten wat de gemeente aan het doen is, waarom dit gebeurt, gebied specifieke context kunnen geven over het gebruik en eventueel ook hoe zij zelf mee kunnen helpen.  Dit voorkomt klachten, zorgt voor een goede inbreiding van het groen binnen de functie van het gebied en hiermee vergroten we de slagkracht voor de vergroeningsopgave. Nog een stapje verder in het participatieproces zijn de bewoners namelijk je partners om de stad mee te helpen vergroenen. De grote oppervlakken aan particuliere gronden, 40% van het stedelijk gebied is namelijk in handen van particulieren en in binnensteden zelfs 80%, zijn essentieel om de vergroeningsslag te maken. Zo wordt klimaatadaptatie en biodiversiteit een onderdeel van het participatieprogramma. Hiervoor hebben wij een participatieplatform ontwikkeld. Wilt u meer weten over MijnWijkplan/Mijn Wijk Groen? Klik dan hier.

Contact

Kunnen wij u helpen met het vergroenen van uw stad of gemeente? We stippelen graag samen met u een roadmap uit hoe we de vergroening moeten beginnen en aanpakken. Neem gerust contact met ons op! Stuur een mail naar Lieke Willems via lieke.willems@planterra.nl of benader ons via onze algemene kanalen.