Participatie in de openbare ruimte

PLANTERRA ziet een duidelijke verschuiving van een beslissende en dienstverlenende overheid, naar een faciliterende en samenwerkende overheid. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met participatieve werkwijzen, regelmatig in de vorm van pilots en experimenten rond afval en groen. Vaak met groot succes! Nu is de tijd om participatie een vast onderdeel van de werkwijze te maken.

De toenemende invloed van bewoners en ondernemers vraagt om het structureel inbedden of organiseren van de samenwerking met bewoners en ondernemers. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de werkwijze, de organisatie, het (beleids)instrumentarium en de bekostiging van participatie.

Ook vraagt het iets van de beheerder: bij het uitvoeren van onderhoud en het maken van plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte, zal de burger meer betrokken moeten worden. Dit kan onder andere worden vertaald in (gebiedsgerichte) beheerplannen.

Participatie-aanpak PLANTERRA

PLANTERRA helpt overheden bij vraagstukken waar de samenwerking met bewoners en ondernemers een rol speelt. We faciliteren participatie via onze succesvolle digitale tools MijnWijkplan en Particitiekaart.nl. Wij ondersteunen gemeenten met trainingen, stellen participatiehandreikingen en -visies op en begeleiden participatieprojecten op straat.

Kenmerkend voor ons is dat we dit allemaal in nauwe samenwerking met de gemeenten en het liefst ook in samenwerking met de betrokken bewoners en ondernemers. Zo kan de aanpak zowel binnen én buiten de organisatie op draagvlak rekenen. Wij houden bovendien van een creatieve aanpak: onze werk- en spelvormen dagen overheden uit om buiten de kaders te denken.

Onze tools en diensten 

MijnWijkplan.nl

MijnWijkplan is het platform voor betere burgerparticipatie dat al succesvol is geïmplementeerd in de gemeenten Zwolle en Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Handreiking Participatie

In een Handreiking Participatie vertalen we de visie op participatie naar concrete randvoorwaarden en bepalen we de mogelijke inzet van de gemeente en de initiatiefnemers.

Participatiekaart.nl

Participatiekaart geeft een overzicht van participatie-initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

Onze resultaten

In onder andere Hilversum en Dalfsen stelden wij een Handreiking Participatie op.

In samenwerking met Vrienden van het Vondelpark zorgden wij ervoor dat het Amsterdamse park schoner werd.

In Zwolle en Nijmegen dragen inwoners ideeën aan voor een betere fysieke leefomgeving via MijnWijkplan.nl.

Via een online webinar gaven we een introductie op online participatie. Bekijk het hier terug.

Doorpraten over participatie 

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze participatiekennis een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van participatie in de openbare ruimte Martin van der Zwan via martin.vanderzwan@planterra.nl of 06 – 54 24 51 21. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.