Participatie openbare ruimte

PLANTERRA ziet een duidelijke verschuiving van een beslissende en dienstverlenende overheid, naar een faciliterende en samenwerkende overheid. Gemeenten hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met participatieve werkwijzen, regelmatig in de vorm van pilots en experimenten rond afval en groen. Vaak met groot succes! Nu is de tijd om participatie een vast onderdeel van de werkwijze te maken.

De toenemende invloed van bewoners en ondernemers vraagt om het structureel inbedden of organiseren van de samenwerking met bewoners en ondernemers. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de werkwijze, de organisatie, het (beleids)instrumentarium en de bekostiging van participatie.

Ook vraagt het iets van de beheerder: bij het uitvoeren van onderhoud en het maken van plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte, zal de burger meer betrokken moeten worden. Dit kan onder andere worden vertaald in meer gebiedsgerichte beheerplannen.

Participatie-aanpak PLANTERRA

PLANTERRA helpt overheden bij vraagstukken waar de samenwerking met bewoners en ondernemers een rol speelt. Wij ondersteunen gemeenten met trainingen, analyseren de huidige werkprocessen, adviseren over het verder professionaliseren van de organisatie en stellen handreikingen en visies op. Wij begeleiden bovendien ook participatieprojecten op straat.

Kenmerkend voor ons is dat we dit allemaal in nauwe samenwerking met de gemeenten, provincies en waterschappen doen – en het liefst ook in samenwerking met de betrokken bewoners en ondernemers. Zo kan de aanpak zowel binnen én buiten de organisatie op draagvlak rekenen. Wij houden bovendien van een creatieve aanpak: onze werk- en spelvormen dagen overheden uit om buiten de kaders te denken.

Onze tools en diensten 

Participatiespellen

Aan de hand van de door PLANTERRA ontwikkelde spellen, kan op creatieve wijze worden vastgesteld waar uw gemeente staat met participatie en waar de kansen liggen.

Handreiking Participatie

In een Handreiking Participatie vertalen we de visie op participatie naar concrete randvoorwaarden en bepalen we de mogelijke inzet van de gemeente en de initiatiefnemers.

Onze resultaten

In Hilversum stelden wij een Handreiking Participatie op.

In samenwerking met Vrienden van het Vondelpark zorgden wij ervoor dat het Amsterdamse park schoner werd.

Voor de gemeente Gooische Meren analyseerden wij de werkprocessen en schreven wij een Handreiking Participatie.

Doorpraten over participatie 

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze participatiekennis een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van participatie in de openbare ruimte Martin van der Zwan via martin.vanderzwan@planterra.nl of 06 – 54 24 51 21. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.