Project Description

De eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn is in ontwikkeling. Enerzijds werkt men aan een intensievere communicatie en samenwerking met de inwoners. Anderzijds wordt het integraal, planmatig, efficiënt en stadsdeelgewijs werken versterkt.

De eenheid Beheer en Onderhoud ontwikkelde samen met PLANTERRA de opleiding ‘Integraal Manager Openbare Ruimte’ (IMOR) met als doel de ontwikkeling van de organisatie te ondersteunen en te versnellen.

Het opleidingstraject was in enkele opzichten bijzonder. Ten eerste nam een diverse groep medewerkers van de eenheid Beheer en Onderhoud deel aan het opleidingstraject. Het ging hierbij onder meer om stadsdeelbeheerders, wijkbeheerders, vakspecialisten en unitleiders. Ten tweede werkten de deelnemers tijdens de opleiding gezamenlijk aan concrete verbeteringen in de werkpraktijk, waarbij werd aangesloten bij actuele vraagstukken van de eenheid. Ten derde gaven de deelnemers en medewerkers van de gemeente Apeldoorn de opleiding zelf vorm, door plaats te nemen in een klankbordgroep of op te treden als gastdocent.

Tot slot is er veel aandacht besteed aan kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers en andere gemeentelijke eenheden en met de adviseurs/docenten van PLANTERRA. Dit heeft ertoe geleid dat er met meer begrip en waardering voor elkaars inbreng is gewerkt aan concrete verbetervoorstellen.

Enkele van de concrete resultaten:

  • een draaiboek burgerparticipatie Apeldoorn;
  • een overzicht van alle participatieprojecten in Apeldoorn, zichtbaar op de website “participatiekaart.nl”;
  • een plan van aanpak voor het opstellen van een integraal beheerplan;
  • een voorbeeld van een wijkactiviteitenprogramma;
  • een inventarisatie van en toegang tot de voor de eenheid Beheer en Onderhoud belangrijke beleidsinformatie;
  • een overzicht van integrale basiskennis voor de (wijk)beheerders.

Meer weten?  Lees het artikel in Stadswerk magazine.

Adviseurs