Masterclass BBV voor beheerders openbare ruimte

/Masterclass BBV voor beheerders openbare ruimte
Masterclass BBV voor beheerders openbare ruimte 2018-06-29T11:55:11+00:00

Project Description

U heeft er als beheerder vast al eens van gehoord: het BBV.  Het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ is met ingang van 2017 op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De begroting zou nog transparanter moeten worden, de raad moet meer mogelijkheden krijgen om kaders te stellen en gemeenten moeten met nieuwe, verplichte indicatoren beter onderling kunnen worden vergeleken.

Met dit doel organiseren de adviesbureaus JE Consultancy en PLANTERRA op 13 september 2018 een Masterclass “BBV voor beheerders openbare ruimte”. Tijdens de Masterclass krijgt u inzicht wat de belangrijkste onderwerpen zijn van het BBV voor het beheer van de openbare ruimte. Onder begeleiding van ervaren professionals deelt u uw vragen en ervaringen met beheerders van andere gemeenten.  

Doelgroep
De Masterclass is bestemd voor managers en beleidsadviseurs, die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het BBV en de gevolgen hiervan voor het beheer van de openbare ruimte. De Masterclass heeft meerwaarde als u deelneemt samen met een financiële collega van uw organisatie (bijvoorbeeld een medewerker P&C of controller). Naast inhoudelijke inleidingen wisselen we in de vorm van intervisie onderlinge ervaringen uit. Inhoudelijk verdiepen we ons op de gevolgen voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. 

Programma
1. Algemene inleiding en voorstelronde
2. Het BBV
a) Korte inleiding op het BBV
b) Belangrijkste wijzigingen voor:
· investeringen met maatschappelijk nut
· wijzigingen grondexploitaties
· overhead toerekening uit de eigen uren
· wijzigingen uitvoeringsinformatie in de vorm van nieuwe taakvelden
· de nieuwe notitie Materiële Vaste Activa
3. Het BBV in relatie tot de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte (de vervangingsgolf)
4. Vragen en discussies (intervisie)
5. Afsluitende borrel

Het BBV op hoofdlijnen – gevolgen voor beheer van de openbare ruimte
Het BBV is vorig jaar ingrijpend gewijzigd. Daaruit vloeide uiteenlopende veranderingen die gemeenten inmiddels hebben doorgevoerd  in hun begroting. Het gaat onder meer om een nieuwe indeling in taakvelden en een uniforme set van beleidsindicatoren. Voor de openbare ruimte is het meest van belang dat investeringen met maatschappelijk nut (zoals wegen, plantsoenen en bruggen) voortaan verplicht moeten worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur worden afgeschreven. Op deze manier betalen de mensen die op dat moment de openbare ruimte gebruiken. Het oude BBV (2004) gaf gemeenten meer vrijheid om te kiezen of dergelijke investeringen worden geactiveerd. Deze beleidsvrijheid is  nu vervallen, omdat de keuzevrijheid van de gemeenten de vergelijkbaarheid tussen gemeenten verstoorde. 

Investeringen voor uitbreidingen en voor vervangingen worden vanaf 2017 dus verplicht geactiveerd. Veel openbare ruimte is in het verleden binnen  grondexploitaties of met inzet van (rijks)subsidies eenmalig gefinancierd. Gevolg is dat er nu, veertig jaar of nog meer jaren later, geen financiële ruimte is voor vervangingen. Vervangingen die de komende jaren steeds meer noodzakelijk zijn om de openbare ruimte in stand te houden. Door deze investeringen te activeren beslaan de kapitaallasten straks een groter deel van de begroting. Voordeel is wel dat de gemeente over een permanente dekking beschikt als gevolg van de vrijval van kapitaallasten. Overigens blijft het nog wel mogelijk om investeringen van een kleinere omvang  nog steeds ten laste te brengen van de exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan straatmeubilair, zoals banken en afvalbakken. 

Naast vervangingen is het mogelijk om de kosten van levensduurverlengend groot onderhoud te activeren. Dit kan als groot onderhoud ervoor zorgt dat een weg, beschoeiing of brug, substantieel langer mee gaat dan de beoogde levensduur en de daaraan gekoppelde afschrijvingstermijn. Aan de beheerders om bewuste en zorgvuldige afwegingen te maken: welke maatregel is het meest economisch om de gewenste kwaliteit in stand te houden en wat betekent dit voor de dekking (exploitatie of activeren). 

Voor 2018 is de nieuwe notitie ‘Materiële Vaste Activa’ relevant. Deze nieuwe notitie is een overkoepelende notitie die veel oude noties gaat vervangen. Het gaat onder andere over onderhoud kapitaalgoederen, afschrijven, waarderen, beheerplannen in relatie tot voorzieningen etc. Allemaal onderwerpen waar u als beheerder van de openbare ruimte mee te maken heeft. Het is belangrijk om de hoofdlijnen van deze nieuwe notitie te kennen.    

Datum, inschrijving en prijs
De Masterclass ‘BBV voor beheerders openbare ruimte’ vindt plaats op donderdagmiddag 13 september 2018 van 13:00 – 17:00 uur in Amersfoort. De prijs per deelnemer bedraagt € 395,- exclusief BTW.  Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Anouk Plantinga via: info@planterra.nl  / 033-432 12 12

De Masterclass kan ook geheel naar uw eigen wensen en doelgroep in-company uitgevoerd worden. Voor aanvullende informatie of prijsopgave kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Over JE Consultancy en PLANTERRA
JE Consultancy (www.jeconsultancy.nl) is een adviesbureau op de vakgebieden Public controlling, overheidsfinanciën en -bedrijfsvoering. JE bestaat uit een team van gedreven interim professionals die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies en waterschappen. De JE-professionals delen graag hun kennis en ervaring. Niet alleen door het uitvoeren van projecten, maar ook door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten waarin zij kennis delen en samen met u specifieke vraagstukken en ontwikkelingen bespreken.

PLANTERRA (www.planterra.nl) is een adviesbureau voor de openbare ruimte. De PLANTERRA adviseurs ondersteunen gemeenten bij integraal beheer, bij gebiedsgericht werken en bij burgerparticipatie. Dit doen zij door te adviseren, door (beleids)instrumenten aan te reiken, door te helpen bij het implementeren ervan en door training en coaching.  De adviseurs stonden ruim 15 jaar geleden aan de wieg van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en lopen voorop in de ontwikkeling ervan. Zij verbinden de wereld van de techniek aan de beleving van burgers.

JE Consultancy en PLANTERRA werken al een aantal jaren nauw samen aan financiële vraagstukken rond het beheer van de openbare ruimte. In de ‘Masterclass BBV voor beheerders openbare ruimte’ maakt u gebruik van de meerwaarde van de gezamenlijke kennis en ervaring van beide bureaus.

Adviseurs

ad