Beleidsplannen (dienst)

/Beleidsplannen (dienst)
Beleidsplannen (dienst)2017-10-10T13:50:52+00:00

Project Description

Beleidsplannen

Wat willen we als gemeente bereiken met onze openbare ruimte? Draagt deze voldoende bij aan de leefbaarheid, levendigheid van de stad? Wat mag het beheer en onderhoud kosten? Hoe breed is onze taakopvatting van beheer: gaat het alleen over onderhoud of formuleren we ook beleid voor de inrichting? En wat zou de rol van de gemeente moeten zijn?

PLAN terra heeft ruime ervaring met het formuleren van beleid voor de inrichting en het beheer van openbare ruimte. De aanleidingen voor nieuw beleid zijn uiteenlopend. En daarmee ook de beleidsplannen die wij in samenwerking met onze opdrachtgevers maken:

 • Het introduceren van een bredere, meer integrale benadering van beheer
 • Een bezuinigingsopgave, met eventueel een teruggang in kwaliteit, maar wel behoud van de burgertevredenheid
 • Een visie hoe de openbare ruimte bijdraagt aan de levendigheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente
 • Het introduceren van beeldgericht werken en prestatienormeringen voor de aansturing van het beheer
 • Het bezinnen op een meer regisserende rol van de gemeente

Beleid is pas daadkrachtig, als het tot zichtbare resultaten leidt: buiten op straat of in de concrete veranderingen binnen de organisatie. PLAN terra vervult om deze reden het liefst een coachende en inspirerende rol, waarbij uw medewerkers en bestuurders het nieuwe beleid bedenken en uitwerken. Uiteraard staan wij paraat als projectleider, penvoerder of werken wij onderdelen ten behoeve van het nieuwe beleid voor u uit.

PLAN terra adviseurs zijn strategisch sterk en spreken de taal van bestuurders, maar kunnen het beleid ook zo concreet verwoorden dat de mensen de uitvoering in praktijk waar kunnen maken. Daar ligt onze kracht. Als u PLAN terra inschakelt bij het voorbereiden van nieuw beleid dan kunt u rekenen op:

 • Integraal denken
 • Een visie op het beheer en onderhoud, maar ook op de inrichting van openbare ruimte
 • Doorrekening van de financiële effecten van beleid
 • Inspirerend, vernieuwend, maar gericht op uitvoering in praktijk

Adviseurs

MartinMarcoCoraJannekeThijs

Projecten bij deze dienst

Diemen

In 2009/2010 formuleerde het college van Diemen een uitdaging voor de organisatie. Onder de noemer ‘Koers op Kwaliteit’ werd opgeroepen om de dienstverlening te optimaliseren, de communicatie met burgers verbeteren en efficiënter en meer resultaatgericht te gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld door te weten (en dus te meten) wat de burger wil en door werkprocessen beter op elkaar af te stemmen.

Elk onderdeel van de gemeente kreeg de taak te onderzoeken welke bijdrage kan worden geleverd aan deze kwaliteitsslag.

PLAN terra mocht helpen bij de uitwerking voor het werkveld openbare ruimte. Wat kan er bij het herinrichten en wat bij het onderhouden van deze ruimte in het licht van Koers op Kwaliteit worden verbeterd? Welke mogelijkheden liggen er ook om op het gebied van handhaving en toezicht en het welzijnsbeleid tot aansprekender resultaten in de openbare ruimte te komen?

Adviseurs

MartinMarielle

Uithoorn

Hoe draagt de buitenruimte bij aan de identiteit van de gemeente Uithoorn? Hoeveel speelplekken moeten er komen in de woonbuurten? Hoe schoon moet het bedrijventerrein zijn?

De gemeente Uithoorn legde deze keuzes vast in het ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’. Het oorspronkelijke idee voor 2 beleidsplannen, een beeldkwaliteitsplan en een beheerkwaliteitsplan, werd opzij gezet om voor één integraal plan te kiezen. Het kwaliteitsplan heeft als doel om samenhang te bieden, zowel naar functie, beeld en beheer. Veel gemeentelijk beleid heeft immers raakvlakken met de openbare ruimte; verkeer, spelen, natuur, etc.

Het uitgangspunt van de gemaakte keuzes is overal een basiskwaliteit (geen ergernissen) te bieden, met behoud van het eigen karakter. Voor de openbare buitenruimte zijn twee thema’s richtinggevend; “Verblijven en ontmoeten” in woonwijken, parken en centrumgebieden en “Bereikbaarheid en toegankelijkheid” voor bedrijventerreinen, buitengebied en hoofdinfrastructuur. Voor woonwijken betekent thema bijvoorbeeld dat de gemeente streeft naar een openbare ruimte waar wat te beleven valt en die meer biedt dan de mogelijkheid om van A naar B te gaan. Uitvoering van de scenario’s vindt plaats via de reguliere uitvoeringsplannen van alle beleidsplannen. In de bijlage van het plan zijn kosten berekend en is een betaalbaarheid getoetst.

De kwaliteiten zijn verbeeld in twee ‘kwaliteitswaaiers’. Eén voor inrichting en één voor beheer en onderhoud. Voor elk van de gebieden zijn verschillende keuzes gemaakt. Communicatie was belangrijk. Op diverse momenten is meegedacht door bewoners en maatschappelijke organisaties.

Over het Kwaliteitsplan openbare ruimte is een filmpje (Youtube film, 4:47 minuten) gemaakt.

Adviseurs

CoraThijs

Nijmegen

Wie doet wat in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? De maatschappij verwacht een zo klein mogelijke overheid, die klantvriendelijk is en efficiënt omgaat met maatschappelijk geld. Hoe bepaal je hierin een strategie? PLAN terra schreef met de gemeente Nijmegen het strategische kader voor de komende 10 jaar. Motto hierbij is: “geef ze de (openbare) ruimte!”

Zie ook: http://www.nvrd.nl/cms/streambin.aspx?documentid=13507

Nijmegen heeft in de afgelopen jaren met veel zichtbare successen gewerkt volgens de uitgangspunten van Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Zij werkt meer klantgericht en gebiedsgericht aan het beheer. Bewoners en ondernemers worden intensief betrokken en men stuurt steeds meer op basis van beeldgerichte kwaliteiten.
De nieuwe beleidsnota bouwt de Nijmeegse IBOR-successen verder uit en probeert antwoorden te vinden voor maatschappelijke vragen rond actief burgerschap, meer kostenbewustzijn, duurzaamheid en een terugtredende overheid.  Het Nijmeegse antwoord luidt “meer ruimte geven!”, vertaald naar 4 pijler:

 • gedifferentieerd beheer: ruimte geven aan bewuste differentiatie naar beheerniveaus, met daarbij het zogeheten ‘Marikenniveau’ als basisniveau;
 • participatie: meer ruimte voor burgers bij de voorbereiding, uitvoering en het beheer van openbare ruimte;
 • integraal werken: ruimte om in regie te gaan werken en de uit te besteden uitvoerende werkzaamheden in één integrale opdracht uit te zetten bij aannemers;
 • duurzaam beheer: meer ruimte voor een duurzamere inrichting en uitvoering van het onderhoud.

De Nijmeegse beleidsnota mag door de beoogde, vergaande veranderingen in de rolverdeling gerust baanbrekend worden genoemd. Kenmerk is dat de nota niet gedetailleerd vastlegt hoe de nieuwe rolverdeling eruit moet komen zien. Jan ter Wal, hoofd van de afdeling Stadsbeheer geeft aan: “Wij zien de nieuwe nota als een groeiproces, een zoektocht naar een andere manier van werken en een nieuwe rolverdeling tussen bewoners, ondernemers, uitvoerende partijen en de gemeente. We zullen daarin soms experimenteren en per stap bekijken hoe ver we kunnen gaan”.

Klik hier voor de nota.

Adviseurs

MartinMarco